คณะผู้บริหาร

นายทินกร คุ้มวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวเสาวคนธ์ บรรดาศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลูกน้ำ แมลงภู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวน้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1